CZEGO NIE ZROBISZ PRZEZ S24

Rejestracja spółki w serwisie to znaczące ułatwienie. Trzeba jednak pamiętać, że poza tym, że system ten ma sporo wad dotyczących użyteczności, to zakładając spółkę za jego pomocą nie mamy możliwości skorzystania z niektórych możliwości, jakie prawo daje przy tworzeniu spółki z o.o.

Rejestracja spółki przez S24

Niewątpliwą zaletą platformy S24 jest krótki okres oczekiwania na wpis spółki do KRS. Za pośrednictwem platformy S24 można również podpisywać dokumenty, które normalnie wymagają wizyty u notariusza. Wzór umowy spółki dostępny w platformie S24 jest jednak bardzo prosty i nie zawiera możliwości skorzystania z wielu instytucji powszechnie stosowanych w przypadku, gdy zawiera się umowę w formie aktu notarialnego. Poniżej wymieniamy część z możliwości, których umowa spółki w portalu S24 nie daje.

Dopłaty

Dopłaty do kapitału to skuteczny sposób dokapitalizowania spółki przez wspólników. Szerzej piszemy o nich tutaj: Dopłaty w spółce z o.o.

Aby można było wnieść dopłaty konieczne jest jednak, by umowa spółki przewidywała taką możliwość. Wzór umowy spółki w portalu S24 nie zawiera postanowień dotyczących dopłat, a więc nie daje możliwości skorzystania z tej instytucji.

Różne większości przy głosowaniu / wymóg kworum

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów (więcej głosów za niż pozostałych głosów). Dla podjęcia niektórych uchwał konieczna jest wyższa (kwalifikowana) większość (np. w przypadku przekształcenia spółki, zmiany umowy spółki etc.). Umowa spółki może jednak przewidywać wyższe większości niż te wymagane przez prawo. Może to służyć zabezpieczeniu interesu wspólnika, który ma np. 40% udziałów i w przypadku większości bezwzględnej mógłby zostać przegłosowany, a chciałby mieć możliwość zablokowania istotnych uchwał (np. zmiany zarządu). Jest to częste rozwiązanie w umowach spółki sporządzanych w formie aktu notarialnego – nie ma jednak takiej możliwości w spółce zakładanej poprzez portal S24. Umowa spółki zawarta w trybie S24 nie pozwala również na określenie kworum, a więc wymaganej części wspólników, która musi być na zgromadzeniu, aby mogło ono skutecznie podjąć uchwały. To znaczy, że zgodnie z KSH prawie wszystkie uchwały mogą być podjęte niezależnie od tego, jaka część kapitału zakładowego będzie reprezentowana na zgromadzeniu wspólników, o ile tylko zgromadzenie to będzie prawidłowo zwołane.

Limit kwoty wartości zobowiązania, dla którego jest wymagana uchwała

Zgodnie z KSH uchwała wspólników jest wymagana dla zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przewyższającej dwukrotność kapitału zakładowego spółki. Jest to przepis z czasów, gdy minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosił 50.000,00 zł. Obecnie minimum to tylko 5.000,00 zł, ale przepis pozostał. Na szczęście zasadę tę można wyłączyć lub zmienić w umowie spółki – i zazwyczaj w spółkach z niskim kapitałem jest to robione, przy czym często wspólnicy ustalają inny limit – np. 100.000,00 zł.

Wzór w portalu S24 wychodzi tutaj naprzeciw, ale tylko trochę – umożliwia bowiem albo zastosowanie opisanego wyżej przepisu (a więc wymóg podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników istnieje) albo jego wyłączenie (nie ma wymogu uchwały w ogóle). Nie ma możliwości wprowadzenia innej kwoty niż dwukrotność kapitału.

Zasady reprezentacji

Zgodnie z KSH, gdy jest więcej niż jeden członek zarządu, spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem. To oczywiście może być niepraktyczne przy dwóch członkach zarządu – wyjazd jednego z nich, choroba czy inna niedyspozycja oznaczałaby paraliż spółki. Często wprowadzana jest więc reprezentacja jednoosobowa (każdy członek zarządu może np. zawrzeć umowę w imieniu spółki samodzielnie). Umowa w portalu S24 daje ten wybór – ale tylko w zakresie tych dwóch opcji jakie wskazałem wyżej. Notarialna umowa spółki daje więcej swobody – po pierwsze można przyznać różne prawa osobom posiadającym określone stanowiska w zarządzie (np. prezes zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie, a członkowie zarządu łącznie we dwóch). Po drugie można wprowadzać nawet bardziej rygorystyczne zasady – np. reprezentacji w trzy osoby, co jednak oczywiście miałoby sens jedynie przy zarządach liczących wiele osób.

Aport lub agio

Rejestracja spółki w trybie S24 pozwala wyłącznie na wniesienie do niej wkładów pieniężnych i jedynie w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej kapitału zakładowego. Przykładowo – jeżeli kapitał zakładowy wynosi 10.000,00 zł, a wspólnik obejmuje 50% udziałów, to wartość nominalna jego udziałów wynosi 5.000,00 zł i tyle dokładnie musi wnieść do spółki jako wkład w gotówce. W umowie spółki w formie aktu notarialnego możliwe są:

a) aport – to pojęcie jest raczej znane – chodzi o wkład niepieniężny, a więc pokrycie udziałów np. poprzez wniesienie wyposażenia lub praw własności intelektualnej,

b) agio (agio emisyjne, share premium) – to nadwyżka wartości wkładu nad wartością nominalną udziałów. Przykładowo, wspólnik obejmuje udziały o wartości nominalnej 5.000,00 zł ale wnosi wkład wynoszący 50.000,00 zł – w takim wypadku 45.000,00 zł stanowić będzie właśnie agio. Możliwość ta bywa przydatna, np. gdy szybko przewiduje się duże wydatki. Ani aportu ani wniesienia agio nie da się niestety wykonać przy rejestracji spółki przez Internet.

Ograniczenie zbywalności udziałów

W umowie zawieranej poprzez serwis S24 można ograniczyć zbywalność udziałów jedynie w ten sposób, że będzie ona wymagać zgody spółki wyrażonej przez zarząd. W umowie spółki zawieranej w formie aktu notarialnego można prawo wyrażenia tej zgody dać, np. Zgromadzeniu Wspólników. Można też ograniczyć zbywalność tylko niektórym wspólnikom (np. mniejszościowym). Generalnie jest pewne pole do kreatywności w tym zakresie, którego wzór umowy w S24 nie daje. Uprzywilejowanie udziałów lub osobiste uprawnienia. Uprzywilejowanie udziałów lub przyznanie osobistych uprawnień któremuś ze wspólników nie są często stosowane, ale są użytecznymi instytucjami. Wspólnik może dzięki nim np. otrzymać więcej głosów na zgromadzeniu wspólników lub np. osobiste prawo powoływania członka zarządu. Nie ma jednak możliwości zastosowania ich we wzorze umowy dostępnym przy rejestracji spółki przez Internet.

To nie wszystkie instytucje, z których nie można skorzystać przy zawieraniu umowy przez serwis S24 – ale i tak, jak widać, jest ich sporo. Nie oznacza to oczywiście, że rejestracja spółki przez Internet nie jest dobrym rozwiązaniem. Należy jednak uwzględnić to przy swoich planach i ewentualnie dokonać zmiany umowy spółki w krótkim czasie po jej rejestracji.

Jan Marczyński, radca prawny