Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

-serwisu jwms.pl-

 1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu jwms.pl (dalej: „Serwis”) jest JWMS Jakubowski Wiese Mazgaj Staszek radcowie prawni sp.p. identyfikujące się numerami NIP: 677-23-76-139 i REGON: 12290061 (dalej: „My” lub „JWMS”). Nasze biuro znajduje się w Krakowie (30-081) przy ul. Królewskiej 57 Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres biuro@jwms.pl lub telefonicznie pod nr + 48 12 293 45 77.

JWMS jest również współadministratorem (obok Facebook Ireland Ltd.) danych osobowych zbieranych za pośrednictwem fanpage JWMS na portalu Facebook znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/kancelariajwms.

 1. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane

FORMULARZ KONTAKTOWY

Chcąc ułatwić Ci kontakt z nami stworzyliśmy w Serwisie formularz kontaktowy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych, które wpisujesz w tym formularzu jest art. 6 ust. 1 lit. f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi naszymi usługami.

COOKIES

W związku z prowadzeniem Serwisu wykorzystujemy pliki cookies, nie wiąże się to jednak z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Pliki cookies używane są przez nas jedynie w celach statystycznych oraz na potrzeby audytu odwiedzeń serwisu. Przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także monitorowanie i analiza ruchu oraz prowadzenie statystyki odwiedzin w Serwisie.

W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Zbierane przez to narzędzie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. Szczegółowe informacje o Google Analytics można znaleźć na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/.

Możesz zapobiec przetwarzaniu danych w ten sposób (zablokować Google Analytics) dokonując odpowiednich wyborów w serwisie dostępnym tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

FACEBOOK

W związku z prowadzeniem fanpage na portalu Facebook, przetwarzamy dane osobowe osób go odwiedzających.

Te dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji funkcji portalu Facebook, takich jak „Lubię to”, obserwowanie, komentowanie, itp. Wówczas podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika portalu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażona w sposób dorozumiany poprzez polubienie lub obserwowanie fanpage, polubienie lub udostępnienie postów, pozostawienie komentarza, rekomendacji, recenzji, itp. Tę zgodę możesz odwołać w dowolnym czasie, kasując swoje komentarze, rekomendacje, recenzje, itp. bądź cofając polubienie, obserwowanie, udostępnienie, itp.

Dane osobowe osób odwiedzających nasz fanpage (w tym również z wykorzystaniem plików cookies) są również przetwarzane przez nas w celach statystycznych i analitycznych. W tym zakresie dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest monitorowanie i analiza ruchu oraz prowadzenie statystyki odwiedzin naszego fanpage.

W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest badanie rynku, informowanie użytkowników fanpage o naszej działalności, chęć nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi naszymi usługami, a także dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 1. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy następujące dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego w Serwisie:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres email,
 3. inne dane osobowe, które potencjalnie mogą być zawarte przez nadawcę w treści wiadomości.

Przetwarzamy następujące dane osobowe osób odwiedzających fanpage JWMS na portalu Facebook:

 1. imię i nazwisko,
 2. inne dane potencjalnie, które potencjalnie mogą być zawarte w wiadomości prywatnej,
 3. inne dane, które potencjalnie mogą być zawarte w recenzjach, rekomendacjach, komentarzach, itp.,
 4. udostępnione publicznie dane (w tym wizerunek) zawarte na indywidualnym profilu użytkownika.
 5. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Dane wszystkich użytkowników Serwisu przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie (odpowiadające za hosting Serwisu).

Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego są również przetwarzane w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie odpowiadające za hosting poczty elektronicznej, z której korzystamy. Ze względu na lokalizację serwerów tych podmiotów, dane te mogą być przesyłane, przechowywane i przetwarzane w krajach trzecich. Podmioty te gwarantują, jednak, odpowiedni stopień ochrony danych.

Nasze systemy informatyczne są serwisowane przez zewnętrzny specjalistyczny podmiot. Przy świadczeniu dla nas usług może on mieć wgląd do Twoich danych osobowych.

Ponadto, anonimowe dane wszystkich użytkowników Serwisu zawarte w plikach cookies są ujawniane firmie Google LLC dostarczającej nam usługę Google Analytics. Serwery tej firmy zlokalizowane są w różnych częściach świata, co oznacza, że dane te mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Google LLC gwarantuje, jednak, odpowiedni stopień ochrony danych. Lokalizację serwerów Google LLC możesz sprawdzić tutaj: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl.

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Dane osobowe udostępnione za pośrednictwem formularza będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies trwa do czasu wyłączenia możliwości ich wykorzystywania. Możesz to zrobić usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce.

Dane osobowe przekazane za pośrednictwem fanpage JWMS na portalu Facebook na podstawie zgody przetwarzamy nie dłużej, jak do momentu jej wycofania.

 1. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania.

Zwróć, jednak, uwagę, że w zakresie przetwarzania danych osobowych (w tym również z wykorzystaniem plików cookies) na potrzeby statystyk naszego fanpage na portalu Facebook, za realizację tych uprawnień odpowiada Facebook Ireland Ltd.

Te prawa to:

 • prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie odnośnych danych osobowych;
c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 • prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 • prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.

 • prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail na adres biuro@jwms.pl bądź telefonicznie pod nr + 48 12 293 45 77.

 1. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną na adres ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@uodo.gov.pl, możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.

 1. Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie przez Ciebie danych osobowych w formularzu kontaktowym zamieszczonym w Serwisie jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Nie musisz jednak korzystać z formularza kontaktowego, aby rozpocząć współpracę. Możesz również skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres biuro@jwms.pl lub telefonicznie pod nr + 48 12 293 45 77. Zapraszamy również o naszego biura, które znajduje się w Krakowie przy ul. Królewskiej 57.

Odwiedzanie naszego fanpage na portalu Facebook jest dobrowolne, podobnie jak zostawianie komentarzy, polubieni, opinii, itp. Jeśli jednak zdecydujesz się go odwiedzić, dane na potrzeby statystyk mogą zostać pobrane automatycznie.

Nie musisz również udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Możesz temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) np.:

w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Mozilla Firefox
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Safari

Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu.

 1. Skąd mamy Twoje dane

Dane osobowe osób kontaktujących się z nami przez formularz oraz osób odwiedzających fanpage JWMS na portalu Facebook pozyskujemy do nich samych.

Dane zawarte w plikach cookies pozyskujemy w sposób automatyczny – nie są to jednak dane osobowe.

 1. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

SERWIS WWW.JWMS.PL

Dane zawarte w plikach cookies są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu przyjętym przez RODO. Dane te nie są poddawane profilowaniu.

Pozostałe dane użytkowników serwisu, w tym dane osób korzystających z formularza kontaktowego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.

FACEBOOK

Dane osób odwiedzających fanpage JWMS na portalu Facebook (z wyłączeniem danych gromadzonych na potrzeby statystyk) nie są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu.