Index

Ochrona sygnalistów – nowe obowiązki dla pracodawców

W dniu 14 czerwca 2024 roku Sejm przyjął ostateczną wersję ustawy o ochronie sygnalistów, która wdraża do polskiego systemu prawnego Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku. Przepisy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, z wyjątkiem tych dotyczących zgłoszeń zewnętrznych, dla których przewidziano dłuższy okres - 6 miesięcy. Kogo dotyczą nowe przepisy? Ustawa nakłada obowiązek wdrożenia procedury wewnętrznych zgłoszeń na podmioty, na rzecz których pracę zarobkową wykonuje co najmniej 50 pracowników według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego...

Czytaj dalej...

PREMIA FREKWENCYJNA – JAK WPROWADZIĆ JĄ W FIRMIE?

Wielu pracodawców zastanawia się nad wprowadzeniem systemów motywacyjnych dla pracowników. Jednym z nich może być premia frekwencyjna, która działać ma jako dodatkowe wynagrodzenie za nieunikanie pracy. W artykule opisujemy, jak działa taka premia, w jaki sposób można ją wprowadzić oraz jakie są najpopularniejsze jej formy. Premia frekwencyjna – charakterystyka „Premia frekwencyjna” nie jest zdefiniowana w przepisach. Pojęcie to, wraz z praktyką jej wypłacania, zostały wypracowane przez praktykę. Premia stanowi dodatek do wynagrodzenia za sumienne stawiennictwo w pracy. Zasady jej naliczania i wypłacania pracodawca może ustalić w wewnętrznych regulacjach firmy. Nie oznacza to jednak, że pracodawca posiada pełną swobodę w kształtowaniu...

Czytaj dalej...

CZŁONEK WSPÓLNOTY NIE PŁACI OPŁAT. W JAKI SPOSÓB WSPÓLNOTA MOŻE DOCHODZIĆ ZAPŁATY?

Wspólnota mieszkaniowa stoi przed wieloma wyzwaniami zarządzania wspólnym majątkiem. Tymczasem coraz częściej zdarza się, że właściciele lokali mieszkalnych nie wywiązują się z obowiązku utrzymania lokalu i nieruchomości wspólnej w należytym stanie i nie regulują w terminie należnych wspólnocie mieszkaniowej opłat. Może to wynikać z trudności finansowych, niezrozumienia obowiązków wynikających z przynależności do wspólnoty, a czasem z zaniedbania lub wyrachowanej decyzji o unikaniu płatności. Takie zachowanie może prowadzić do poważnych konsekwencji nie tylko dla danego właściciela, ale także dla całej wspólnoty, ponieważ brak środków finansowych może uniemożliwić realizację niezbędnych prac i utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie. Zaległości stają się problemem dla...

Czytaj dalej...

ZAJMOWANIE WYNAGRODZENIA

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika a obowiązki pracodawcy Dla pracodawcy fakt, że wobec jego pracownika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zazwyczaj oznacza konkretne obowiązki. Co więcej, naruszenie tych obowiązków może się wiązać z dużymi konsekwencjami. Zajęcie wynagrodzenie za pracę jest jedną z najczęstszych czynności dokonywanych przez komornika, jeżeli tylko dłużnik jest zatrudniony na etacie. Wynika to z tego, że komornik stosunkowo łatwo może dowiedzieć się, gdzie dłużnik pracuje (może wiedzieć to sam wierzyciel, a jeżeli nie - informację tę komornik może uzyskać od organów państwa). Obowiązki Pracodawcy Obowiązki pracodawcy rozpoczynają się wraz z otrzymaniem od komornika pisma z postanowieniem o zajęciu wierzytelności...

Czytaj dalej...

INCYDENT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – CO DALEJ?

Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w maksymalnym terminie 72 godzin od wykrycia naruszenia! Jest nieuniknione, że w pewnym momencie w przedsiębiorstwie dojdzie do tzw. naruszenia ochrony danych osobowych. Jest to naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do przetwarzanych danych osobowych. Ochrona danych osobowych – o naruszeniu Naruszenie ochrony danych osobowych może polegać na: ujawnieniu danych osobowych nieuprawnionej osobie (naruszenie poufności danych); Przykład: Uzyskanie dostępu do danych osobowych przez osobę nieupoważnioną w wyniku zainfekowania systemu informatycznego przedsiębiorstwa złośliwym oprogramowaniem. czasowej bądź trwałej...

Czytaj dalej...

SUKCESJA – DROGA DO SUKCESU?

O ile wprowadzenie przepisów o zarządzeniu sukcesyjnym i wprowadzenie fundacji rodzinnej stanowiło pewien postęp, to niestety w dalszym ciągu najtrudniejsze przykłady dotyczą sytuacji, gdy z prawem spadkowym przecinają się inne dziedziny prawa – w szczególności prawo spółek, którego regulacje dotyczące np. dziedziczenia udziałów są bardzo skąpe. Dlatego tak istotne jest w pierwszej kolejności posłużenie się niby najprostszym, ale i tak przez wielu pomijanym rozwiązaniem, jakim jest dobrze napisany testament. Zapis windykacyjny w testamencie Przedstawmy to na przykładzie, aby dodatkowo tego zagadnienia nie komplikować. Przyjmijmy, że mamy do czynienia z dwójką małżonków, którzy niezależnie od siebie zarabiają. Jedno z nich prowadzi...

Czytaj dalej...

WDROŻENIE RODO W BIZNESIE

Pierwszym krokiem do wdrożenia regulacji z zakresu ochrony danych w jakimkolwiek przedsiębiorstwie jest ustalenie, jakie dane osobowe są w niej przetwarzane w codziennej działalności. Mogą to być dane takie jak numer PESEL czy imienny adres e-mail, jak również bardziej złożone, jak linie papilarne, zawartość służbowej skrzynki pocztowej czy też ewidencja wejść i wyjść z systemu kontroli czasu pracy. Mogą też należeć do różnych kategorii osób – pracowników firmy, klientów, odbiorców newslettera czy dostawców.  RODO – czym jest? Następnie należy zastanowić się, co z tymi danymi robimy, tj. jakie procesy związane z przetwarzaniem tych danych zachodzą w firmie. Wystawianie faktur dostawcom? Prowadzenie dokumentacji...

Czytaj dalej...

PROBLEMY Z POUFNOŚCIĄ W FIRMACH I KRADZIEŻĄ KNOW-HOW

W dzisiejszym świecie, gdzie konkurencja jest coraz większa, a rynek coraz bardziej wymagający, poufność informacji i ochrona know-how stanowią kluczowe czynniki sukcesu dla wielu firm. Jednak nie zawsze są one odpowiednio chronione i szanowane, co może prowadzić do poważnych strat finansowych, utraty przewagi konkurencyjnej, a nawet zagrożenia bezpieczeństwa. Czym jest know-how i dlaczego jest tak ważny?  Know-how to zbiór wiedzy, umiejętności, doświadczeń i informacji, które dają firmie przewagę nad konkurentami i pozwalają jej tworzyć innowacyjne produkty lub usługi. Know-how może dotyczyć zarówno aspektów technicznych, jak i organizacyjnych, marketingowych czy prawnych działalności. Bez odpowiedniego zabezpieczenia prawnego know-how jest trudne do skatalogowania...

Czytaj dalej...

TERMINY W KRS

Jedne z częstszych błędów związanych z prawną stroną prowadzenia biznesu w formie spółki związane są z zaniedbaniem obowiązków dotyczących składania różnego rodzaju dokumentów do sądu rejestrowego. Właściwe terminy Najważniejsze terminy związane ze składaniem dokumentów do sądu rejestrowego są następujące: termin na złożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego to 15 dni po tym, jak zostanie ono zatwierdzone – w tym samym terminie złożone ma być sprawozdanie z działalności spółki (jeżeli spółka je składa) oraz uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania i o podziale zysku lub pokryciu straty, termin na złożenie wniosku o wpis spółki do KRS lub wpis zmiany umowy spółki do KRS...

Czytaj dalej...

ZNIESŁAWIENIE W INTERNECIE

Zniesławienie przedsiębiorców w Internecie jest poważnym problemem, który ma negatywne konsekwencje dla ich reputacji, wiarygodności i zysków. Zniesławienie polega na rozpowszechnianiu fałszywych lub krzywdzących informacji o osobie lub firmie, które naruszają jej dobre imię lub interesy. Może być dokonane przez różne podmioty, takie jak byli pracownicy, konkurenci, niezadowoleni klienci czy tzw. internetowe trolle. W Internecie zniesławienie może przybierać różne formy, np. negatywne opinie, fałszywe oskarżenia, pomówienia, hejt czy trolling. Zniesławienie w sieci – konsekwencje Zniesławienie przedsiębiorców w Internecie jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców i być trudne do usunięcia lub sprostowania. Dodatkowo może wpłynąć na postrzeganie...

Czytaj dalej...