PROBLEMY Z POUFNOŚCIĄ W FIRMACH I KRADZIEŻĄ KNOW-HOW

W dzisiejszym świecie, gdzie konkurencja jest coraz większa, a rynek coraz bardziej wymagający, poufność informacji i ochrona know-how stanowią kluczowe czynniki sukcesu dla wielu firm. Jednak nie zawsze są one odpowiednio chronione i szanowane, co może prowadzić do poważnych strat finansowych, utraty przewagi konkurencyjnej, a nawet zagrożenia bezpieczeństwa.

Czym jest know-how i dlaczego jest tak ważny? 

Know-how to zbiór wiedzy, umiejętności, doświadczeń i informacji, które dają firmie przewagę nad konkurentami i pozwalają jej tworzyć innowacyjne produkty lub usługi. Know-how może dotyczyć zarówno aspektów technicznych, jak i organizacyjnych, marketingowych czy prawnych działalności. Bez odpowiedniego zabezpieczenia prawnego know-how jest trudne do skatalogowania i udokumentowania, co sprawia, że jest ono łatwiejsze do ujawnienia lub wykorzystania przez osoby nieuprawnione.

Poufność informacji (w szczególności w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa) i know-how jest więc niezbędna dla zachowania konkurencyjności i rozwoju firmy. Jeśli firma nie chroni swojego know-how, ryzykuje, że zostanie ono skradzione lub ujawnione przez pracowników, współpracowników, kontrahentów, konkurentów lub inne podmioty. Takie działania mogą mieć negatywne skutki dla firmy, takie jak:

 • obniżenie wartości rynkowej firmy lub jej produktów lub usług,
 • utrata zaufania klientów lub partnerów biznesowych,
 • naruszenie praw własności intelektualnej lub umów poufności,
 • naruszenie przepisów prawa ochrony danych osobowych lub tajemnicy zawodowej,
 • narażenie na odpowiedzialność administracyjną, cywilną lub karną.

Jak chronić poufność informacji i know-how?

Aby skutecznie chronić tajemnicę przedsiębiorstwa i know-how, firma powinna podjąć szereg działań na różnych poziomach organizacyjnych i prawnych. Niektóre z nich to:

 • opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji, która określa zasady postępowania z danymi poufnymi, sposoby ich przechowywania, udostępniania i niszczenia oraz procedury reagowania na incydenty naruszenia poufności;
 • szkolenie i edukacja pracowników i współpracowników w zakresie ochrony informacji poufnych oraz podnoszenie ich świadomości na temat zagrożeń i konsekwencji naruszenia poufności;
 • zawieranie umów o zachowaniu poufności (NDA) z pracownikami, współpracownikami, kontrahentami i innymi podmiotami, które mają dostęp do informacji poufnych i know-how firmy;
 • stosowanie środków technicznych i fizycznych do zabezpieczania informacji i know-how przed kradzieżą, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym dostępem, takich jak szyfrowanie danych, hasła, firewalls, antywirusy, sejfy czy zamki;
 • monitorowanie i kontrola przepływu informacji wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz wykrywanie i eliminowanie źródeł wycieku danych;
 • egzekwowanie praw własności intelektualnej i umów o zachowaniu poufności (NDA) oraz dochodzenie roszczeń od podmiotów naruszających poufność informacji i know-how firmy.

Poufność i know-how – podsumowanie

Poufność informacji i know-how jest nie tylko kwestią prawną, ale także strategiczną dla każdej firmy. Chroniąc swoje cenne zasoby wiedzy i doświadczenia przed kradzieżą lub ujawnieniem, firma zapewnia sobie przewagę nad konkurencją i zwiększa swoją wartość na rynku. Dlatego warto inwestować w skuteczną ochronę poufności informacji i know-how i nie dopuszczać do ich naruszenia.

W zakresie prawnego zabezpieczenia poufności informacji najlepiej skontaktować się z doświadczoną w tym zakresie kancelarią prawną.

autor: radca prawny Mateusz Staszek