Zapowiedziane zmiany przepisów podatkowych – certyfikaty rezydencji

On 14/09/2018 by admin in Blog

6 lipca pisaliśmy o planowanych zmianach przepisów z zakresu podatku dochodowego dotyczących leasingu. W sierpniu pojawił się projekt ustawy, w których zawarto m.in. zmiany dotyczące certyfikatów rezydencji podatkowej.

Certyfikat rezydencji to dokument potwierdzający rezydencję podatkową podatnika wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa tej rezydencji.

Na podstawie certyfikatu rezydencji możliwe jest ustalenie, czy od należności wypłacanych przez polski podmiot płatnika na rzecz podmiotu z innego kraju, powinien zostać pobrany podatek u źródła (podatek dochodowy, który odprowadza się w Polsce, gdy wypłaca się podmiotowi spoza Polski wynagrodzenie z tytułu m.in. praw autorskich lub dywidendę).

Dotychczas w praktyce występował problem związany z dopuszczalną formą certyfikatów rezydencji, w szczególności możliwości przedkładania kopii tych dokumentów w miejsce oryginałów.

Organy podatkowe i sądy twierdziły, że konieczny jest zawsze oryginał dokumentu. O ile, gdy w jakimś kraju certyfikat wydawany jest w formie elektronicznego dokumentu, to jest to mniejszy problem, bo taki dokument jest „oryginałem”. Jednakże w przypadku krajów, w których dokument wydawany jest tylko w formie papierowej, stanowi to problem – w szczególności, jeżeli certyfikat potrzebny jest niewielkiej polskiej firmie w relacji z jakimś dużym podmiotem (np. mała polska firma płaci zagranicznej korporacji za usługi reklamowe w Internecie), ma ona małe szanse na uzyskanie oryginału.

Nowe przepisy stanowią pewną odpowiedź na ten problem. Wprowadzona ma być możliwość posłużenia się kopią certyfikatu, choć jedynie przy wypłacaniu określonych należności.

Zmiana ma dotyczyć płatności z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

To nie jedyne ograniczenie. Przedłożenie kopii certyfikatu rezydencji ma być możliwe jedynie w przypadku, gdy kwota należności na rzecz jednego podmiotu nie będzie przekraczać 10 tysięcy złotych rocznie. Ponadto, konieczne jest, aby informacje zamieszczone na kopii nie budziły wątpliwości.

To dobra wiadomość, odpowiadająca potrzebom rynku i masowego zawierania umów dotyczących marketingu w Internecie.

Oczywiście, coraz więcej decyduje się na wydawanie certyfikatów w formie elektronicznej, np. w formie plików pdf, bądź opatruje je podpisem elektronicznym, stąd uzyskanie „oryginalnego” dokumentu nie jest tak trudne.

Autorzy: Jan Marczyński, Natalia Rogólska