Zalety Niebieskiej Karty UE

On 11/07/2018 by admin in Blog

Prawo imigracyjne ulega ciągłym zmianom. Oprócz zmian proceduralnych, wprowadzane są również ważniejsze – instytucje prawne, dające dodatkowe podstawy do pobytu w kraju oraz wykonywaniu w nim pracy.

Można by powiedzieć, że to dodatkowe komplikowanie prawa. Istotne jest jednak, że zasadą jest, iż osoby spoza Unii Europejskiej nie mogą w Polsce pracować ani na teren Polski wjeżdżać – wszelkie możliwości w tej kwestii, od wizy po pozwolenia na pobyt stały, stanowią wyjątek od tej zasady.

W związku z tym, mimo, że wiąże się to z dużym skomplikowaniem przepisów, korzystne jest tworzenie nowych instytucji – tj. różnych podstaw do przebywania w Polsce i wykonywania tu pracy.

Za instytucję stosunkowo nową można uznać tzw. Niebieską Kartę UE*, tj. pozwolenie na pobyt i pracę w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Oczywiście, istnieje niby ona już dłuższy czas, ale o tym, że należy ją uznać za nową może świadczyć fakt, że w praktyce zdarzało się nam, że musieliśmy przypominać urzędnikom o jej istnieniu i czasem nawet zwracać się o sprostowanie wydawanych decyzji o pozwoleniach, ze względu na wskazanie w podstawie prawnej przepisów o „zwykłym” pozwoleniu na pobyt o pracę, a nie przepisów o Niebieskiej Karcie UE.

Pozwolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wysokie kwalifikacje – oznacza to wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który posiada tzw. „wyższe kwalifikacje zawodowe”, a więc albo ukończył studia wyższe albo posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe.

Wymogi dla jego uzyskania obejmują te, które obowiązują dla „standardowego” pozwolenia na pobyt i pracę. Oprócz tego, organowi trzeba wykazać posiadanie przez pracownika właśnie wyższych kwalifikacji zawodowych. Istnieją też pewne dodatkowe warunki (np. wynagrodzenie wynoszące co najmniej 150% średniej pensji).

Fakt, że pracownik ma Niebieską Kartę UE, nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wykazania, że nie ma on możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (przeprowadzenie testu rynku pracy). Jednakże w przypadku wielu zawodów wymagających wysokich kwalifikacji, zwolnienie to wynika z umieszczenia tego zawodu w wykazie zawodów i rodzajów pracy niewymagających testu rynku pracy (wykaz prowadzony jest przez wojewodę).

Niebieska Karta UE daje pewne możliwości, których nie daje standardowe zezwolenie na pracę. Przykładowo, po dwóch latach pracy można zmienić pracodawcę na podstawie tego samego zezwolenia (wymagane jest poinformowanie, ale nie zmiana decyzji). Dużo łatwiej jest również sprowadzić się do Polski razem z rodziną – członkowie rodziny cudzoziemca mającego Niebieską Kartę UE mają prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt, bez względu na to, jak długo cudzoziemiec-pracownik w Polsce przebywa i pracuje.

Zezwolenie jest też wydawane na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu pracy, a w przypadku pracowników, których zawód wymaga przeprowadzenia testu rynku pracy, istnieją ułatwienia przy kontynuacji zatrudnienia.

*Niebieskiej Karty UE nie należy mylić z polska instytucją Niebieskiej Karty, która związana jest z przemocą domową – niestety to podobieństwo nazw jest dość nieszczęśliwe.