Ulgi podatkowe dla producentów gier komputerowych

On 03/12/2018 by admin in Blog

Od stycznia przygotowywanych jest sporo zmian w prawie podatkowym. Niestety, są one podzielone na kilka ustaw, stąd śledzenie ich nie jest najprostsze.

10 października pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt Ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo. Projekt ten przewiduje wprowadzenie ulg podatkowych dla producentów„kulturowych gier komputerowych”.

Wymóg doświadczenia

Uprawnionym do skorzystania ze wsparcia finansowego na produkcję gry wideo miałby być przedsiębiorca produkujący gry wideo, który posiada siedzibę w Polsce i wprowadził na rynek co najmniej jedną grę wideo, która pozostawała w komercyjnej dystrybucji przez okres przynajmniej trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

Także dla firm zagranicznych

O wsparcie mógłby również ubiegać się przedsiębiorca, którego siedziba znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, o ile posiada on oddział w Polsce – wówczas wyżej wspomniane warunki musi spełniać oddział, a przedmiotem wsparcia może być jedynie gra produkowana przez ten oddział.

Charakter wsparcia – skorzysta firma, która zapłaciłaby CIT lub PIT

Wsparcie polegać ma na przyznaniu przedsiębiorcy uprawnienia do odliczenia 100% ustawowo określonych kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na produkcję kulturowej gry wideo (tzw. kosztów kwalifikowanych) od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, pod warunkiem, że wyniosą one min. 100.000 zł, a suma wysokości przyznanej na produkcję danej gry pomocy publicznej ze wszelkich źródeł nie przekroczy 50% całości kosztów produkcji. Prawo do ulgi udzielane ma być na trzy lata, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa pod pewnymi warunkami.

W praktyce oznacza to więc, że korzyść pojawi się jedynie wówczas, gdy producent gry wykazuje dochód podatkowy.

Dorobek kulturowy

Jako że w projektowanych przepisach definicja kulturowej gry wideo została zakreślona szeroko, wygląda na to, że twórcy będą mogli skorzystać ze wsparcia, nie ograniczając swojej kreatywności.

Na skorzystanie z ulgi będzie miał bowiem szansę producent każdej gry wideo, która wykorzystuje polski lub europejski dorobek kulturowy, posiada kulturotwórczy lub innowacyjny charakter i jest przeznaczona do komercyjnej dystrybucji.

Miejsce realizacji

Dodatkowo produkcja gry powinna być realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz angażować polskich lub europejskich specjalistów.

Weryfikacja wspomnianych wyżej okoliczności następować będzie w drodze tzw. testu kwalifikacyjnego, w którym największą wagę będą miały punkty za wykorzystanie rodzimego dorobku kulturowego oraz kulturotwórczy lub innowacyjny charakter gry. Do ulgi nie będą kwalifikowane gry wideo o charakterze reklamowym lub promocyjnym, hazardowe, zawierające treści pornograficzne bądź nieprzeznaczone do komercyjnej dystrybucji.

Weryfikacja

Wsparcie miałoby być przyznawane na wniosek rozpatrywany przez Ministra właściwego do spraw Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Po pozytywnym przejściu testu kwalifikacyjnego oraz rozpatrzeniu wniosku, Minister wydawać ma certyfikat tymczasowy, który stanowić będzie potwierdzenie uzyskania uprawnienia do otrzymania wsparcia finansowego i korzystania z ulgi podatkowej w trakcie procesu produkcji. Natomiast po zakończeniu tworzenia gry i spełnieniu kolejnych warunków formalnych, w tym komercyjnej dystrybucji gry przez okres co najmniej trzech miesięcy, Minister wyda bezterminowy certyfikat ostateczny, który zapobiegnie utracie przez przedsiębiorcę prawa do odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych na produkcję gry.

Minister może przyznać tylko jedno wsparcie finansowe związane z produkcją danej kulturowej gry wideo. Nawet jeśli kilku przedsiębiorców wspólnie zawnioskuje o przyznanie ulgi, dany koszt będzie mógł zostać uznany za koszt kwalifikowany jedynie przez jednego z tych przedsiębiorców. Koszty mogą być jednak związane z procesem produkcji kulturowej gry wideo na wszystkich etapach jego realizacji – projektowania, właściwej produkcji, testowania czy dystrybucji.

Celem wprowadzenia omawianej ulgi ma być rozwój i promocja polskiej kultury i wizerunku, wzrost konkurencyjności polskiego rynku gier wideo i stworzenie warunków do inwestowania zagranicznego kapitału. Twórcy projektu wskazują, że podobne rozwiązania podatkowe funkcjonują już w wielu krajach, których rynki gier wideo znajdują się w ścisłej czołówce np. Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji i Finlandii, a również kolejne państwa pracują nad ich implementacją (np. Włochy, Dania). Jednocześnie warto podkreślić, że sektor gier wideo stał się w ostatnich latach jednym z kluczowych sektorów kreatywnych na świecie i wciąż dynamicznie się rozwija – przyciąganie zainteresowania należących do niego twórców i inwestorów stanowi więc niepowtarzalną szansę dla polskiej gospodarki.

W połączeniu ze zmianami objętymi tzw. Innovation Box, wsparcie dla twórców gier może dawać znaczące ulgi dla rynku gier komputerowych.

Autor: Natalia Rogólska, prawnik, współpraca: Jan Marczyński, radca prawny.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szerzej kwestią planowanej pomocy dla producentów gier komputerowych, zapraszamy do kontaktu.