EN


Publikacje

Wiedza jest naszym kapitałem. Z pasją i zaangażowaniem poszerzamy zasób posiadanych informacji, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować Klientom najlepsze, częstokroć niestandardowe rozwiązania.. Wspólnicy JWMS są autorami lub współautorami następujących publikacji w renomowanych czasopismach:

  1. Mateusz Staszek, Kolizja obowiązków w prawie anglosaskim, Palestra, nr 5-6/2013;
  2. Marcin Mazgaj, Wieloszczeblowe połączenia down stream merger, Przegląd Prawa Handlowego, nr 5/2012;
  3. Mateusz Staszek, Kolizja obowiązków w prawie karnym skarbowym, Radca prawny nr 124 (kwiecień 2012);
  4. Marcin Mazgaj, Przejęcie dominującej spółki z o.o. przez jej spółkę zależną, Przegląd Prawa Handlowego, nr 10/2011;
  5. Michał Jakubowski, Pokrzywdzony przestępstwem z art. 296.1 k.k. skierowanym przeciwko instytucji samorządowej – samorządowemu zakładowi budżetowemu, Czasopismo Prawa Karnego i nauk Penalnych, nr 4/2011;
  6. Michał Jakubowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 października 2010 roku (sygn. akt. IV KK 46/10), dotycząca definicji pokrzywdzonego w prawie karnym, oraz możliwości orzeczenia nawiązki na podstawie art.  46.2 k.k., Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 1/2011;
  7. Mateusz Staszek, Prawo karne gospodarcze – materiały po konferencji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (28 marca 2008 r.), wydawnictwo AT Group, 2010;
  8. Michał Jakubowski,  Szczególne aspekty wykonania probacyjnego obowiązku naprawienia szkody, w „Karnomaterialne i Procesowe aspekty naprawienia szkody”,  red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Wolters Kluwer Polska 2010;
  9. Marcin Mazgaj, Odpowiedzialność jednostki samorządu terytorialnego za szkodę wyrządzoną inwestorowi w trakcie procesu inwestycyjnego, Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, nr 1/2010;
  10. Marcin Mazgaj, Transfer of debt without the creditor’s consent: the nature of the legal relationship between the debtor, creditor and third party after such transfer, Edukacja Prawnicza, nr 10/2008.