Problemy z urlopami

On 04/08/2017 by admin in Blog

Przepisy prawa pracy nie dają wiele swobody odnośnie przyznawania urlopów. To jedno z podstawowych praw pracownika, a tych nie można pracownikowi odbierać ani ograniczać.

Można jednak zawsze dać więcej. Zgodne z prawem pracy jest więc udzielanie większej liczby dni urlopu niż wynika to z przepisów – byleby robić to nie dyskryminując części pracowników.

Problemy pojawić się mogą m.in. gdy pracownicy na urlop nie będą chcieli iść. Może z pracoholizmu, może z chęci zwiększenia premii od wyników, a może zbierają urlop na półroczny wyjazd dookoła świata. Oczywiście jednorazowe skorzystanie z tak długiego urlopu może zaburzyć bieżącą działalność firmy.

Co jednak ważniejsze nieudzielenie urlopu w odpowiednim terminie jest sprzeczne z prawem. Urlop powinien być co do zasady udzielony w roku, za który jest należny. Jeżeli się to nie uda, to Kodeks pracy przewiduje, że zaległy urlop, udzielony powinien być najdalej do 30 września kolejnego roku. Po tym terminie urlop nie przepada (przewidziany prawem pracy termin przedawnienia prawa do urlopu to 3 lata). Jednak jeżeli urlop nie będzie udzielony, to pracodawca musi liczyć się z zarzutem naruszenia praw pracowniczych, co może oznaczać nałożenie kary przewidzianej w Kodeksie pracy.

Co ma więc zrobić pracodawca gdy pracownik o urlop nawet nie prosi? Pojawia się problem.

To czy na urlop można wysłać przymusowo jest kontrowersyjne. Sąd Najwyższy w niektórych wyrokach to dopuścił. Państwowa Inspekcja Pracy jednak zajęła inne stanowisko. Inspekcja radzi, by „krnąbrnych pracowników”, którzy nie wnioskują o urlop w wyznaczonym im terminie, wzywać do tego pod rygorem nałożenia kar dyscyplinarnych przewidzianych przez Kodeks pracy.
Takie rozwiązanie problemu jednak odstaje od praktyki. W wielu nowoczesnych firmach kary porządkowe często nie mają racji bytu, a plan urlopu tworzony jest ze stosunkowo krótkim wyprzedzeniem. Aby uniknąć problemów najlepiej więc stworzyć jasne procedury udzielania urlopów. Jeżeli pracodawca będzie mógł wykazać, że dał pracownikowi możliwość wzięcia urlopu a nawet wzywał go do jego wykorzystania, to ma większą szanse uniknąć negatywnych konsekwencji, gdyby mimo tego pracownik ze swojego prawa nie skorzystał.

autor: Jan Marczyński, radca prawny

kontakt: Jan Marczyński, +48 608 528 772, j.marczynski@jwms.pl