Dane osobowe pacjentów

On 02/06/2017 by admin in Blog

Zbiory danych osobowych podlegają rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki. Jednym z nich jest wyłączenie obowiązku rejestracyjnego dotyczące tzw. wolnych zawodów. Dotyczy ono wyłącznie danych osobowych osób korzystających ze specjalistycznych usług świadczonych przez przedstawicieli wolnych zawodów, którzy jednocześnie pełnią funkcję administratorów danych osobowych.

Temu wyłączeniu podlegają między innymi lekarze i inne podmioty prowadzące działalność leczniczą. Zbiory danych pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne przez podmioty wymienione w ustawie o działalności leczniczej, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestracji. Brak obowiązku rejestracyjnego nie zwalnia administratorów tych danych osobowych z pozostałych zobowiązań mających zagwarantować bezpieczeństwo informacji. Przede wszystkim dotyczy to uniemożliwienia dostępu osób niepowołanych do dokumentacji medycznej pacjentów.

Kwestią istotną z perspektywy obowiązku rejestracyjnego jest samo rozumienie działalności leczniczej. Na gruncie obowiązujących przepisów działalność lecznicza może polegać na:

    – udzielaniu świadczeń zdrowotnych (działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych wynikających z procesu leczenia),
    – promocji zdrowia oraz
    – realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Co więcej, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazuje, że działalność leczniczą mogą stanowić również zabiegi o charakterze estetycznym, jeżeli służą celowi terapeutycznemu. Należy jednak zaznaczyć, że do takiego stwierdzenia nie wystarczy subiektywne odczucie osoby, która poddaje się zabiegowi. Ocena taka musi być dokonana przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, na podstawie kryteriów medycznych. Trybunał orzekł, że pojęcia „świadczenia opieki medycznej” obejmuje operacje z zakresu chirurgii plastycznej i zabiegi estetyczne, jeżeli świadczenia te służą diagnozowaniu i leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia oraz ochronie, utrzymywaniu i przywracaniu dobrego stanu zdrowia pacjenta.

Autorzy: Aleksandra Baranowska i Mateusz Staszek

Kontakt: Mateusz Staszek, +48 664 461 985, m.staszek@jwms.pl